VIZIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – aukštos pedagoginės kultūros, moderni ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, plėtotę.

VAIKAS-VERTYBĖ

TĖVAI – PARTNERIAI

DARBUOTOJAI – PROFESIONALAI

MISIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – nuolat tobulėjanti ikimokyklinio ugdymo mokykla, grindžianti savo veiklą humanistinėmis vertybėmis ir demokratijos principais, užtikrinanti vaiko teisių apsaugą ir stiprinanti vaiko sveikatą, puoselėjanti visas vaiko prigimtines galias, sistemingai bendradarbiaujanti su šeima.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2022 METŲ VEIKLOS

 PRIORITETAS – savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darna, siekiant ugdymo turinio kokybės.

TIKSLAI: 

1. Mažiausiai varžančių ir palankių erdvių kūrimas skirtingų poreikių vaikams.

2. Skatinti bendruomenės pilietines iniciatyvas.

UŽDAVINIAI:

1. Parengti įstaigos švietimo pagalbos sistemą, užtikrinančią bendruomenės pasiruošimą įtraukiajam ugdymui;

2. Kurti funkcionalią, dinamišką ir saugią, skirtingus vaikų ugdymosi poreikius atitinkančią, aplinką;

 3. Stiprinti bendruomeniškumą dalyvaujant tinklaveikoje Įstaigoje ir su išorinėmis institucijomis;

4. Ugdyti pilietiškumą ir tautiškumą per artimiausios aplinkos pažinimą.