VIZIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – aukštos pedagoginės kultūros, moderni ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, plėtotę.

VAIKAS-VERTYBĖ

TĖVAI – PARTNERIAI

DARBUOTOJAI – PROFESIONALAI

MISIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – nuolat tobulėjanti ikimokyklinio ugdymo mokykla, grindžianti savo veiklą humanistinėmis vertybėmis ir demokratijos principais, užtikrinanti vaiko teisių apsaugą ir stiprinanti vaiko sveikatą, puoselėjanti visas vaiko prigimtines galias, sistemingai bendradarbiaujanti su šeima.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS

PRIORITETAS

Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo efektyvinimas, diegiant informacines komunikacines technologijas ugdymo procese.

TIKSLAI:

1. Tobulinti vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą.

2. Aktyviai diegti informacines komunikacines technologijas ugdymo procese.

UŽDAVINIAI:

1. Reflektuoti vaikų ugdymo ir pasiekimų vertinimo veiksmingumą, numatant tolesnio ugdymo uždavinius ir perspektyvas.

2. Suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko pasiekimų vertinimą, padėti jiems atpažinti, žinoti ir palaikyti vaiko polinkius ir gebėjimus.

3. Naudoti elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimui.

4. inicijuoti pedagogų dalijimąsi informacinių technologijų naudojimo ugdymo procese patirtimi.