VIZIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – aukštos pedagoginės kultūros, moderni ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, plėtotę.

VAIKAS-VERTYBĖ

TĖVAI – PARTNERIAI

DARBUOTOJAI – PROFESIONALAI

 

MISIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – nuolat tobulėjanti ikimokyklinio ugdymo mokykla, grindžianti savo veiklą humanistinėmis vertybėmis ir demokratijos principais, užtikrinanti vaiko teisių apsaugą ir stiprinanti vaiko sveikatą, puoselėjanti visas vaiko prigimtines galias, sistemingai bendradarbiaujanti su šeima.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2023 METŲ VEIKLOS

 PRIORITETAS – veiksmingas švietimo pagalbos užtikrinimas įvairaus amžiaus ir gebėjimų vaikams.

TIKSLAI: 

1. Vykdyti kryptingą Įstaigos bendruomenės pasirengimą įgyvendinti įtraukųjį ugdymą.

2.. Siekti individualios kiekvieno vaiko pažangos, diegiant atnaujintą, kompetencijomis grįstą, priešmokyklinio ugdymo turinį.

UŽDAVINIAI:

1. Įvertinti Įstaigos švietimo pagalbos sistemos veiksmingumą.

2. Stiprinti bendruomenės savitarpio pagalbos ir bendradarbiavimo kultūrą.

3. Vykdyti pedagoginę stebėseną, siekiant konstruktyvaus grįžtamojo ryšio ir refleksijos.

 4. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus.