VIZIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – aukštos pedagoginės kultūros, moderni ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, plėtotę.

VAIKAS-VERTYBĖ

TĖVAI – PARTNERIAI

DARBUOTOJAI – PROFESIONALAI

MISIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – nuolat tobulėjanti ikimokyklinio ugdymo mokykla, grindžianti savo veiklą humanistinėmis vertybėmis ir demokratijos principais, užtikrinanti vaiko teisių apsaugą ir stiprinanti vaiko sveikatą, puoselėjanti visas vaiko prigimtines galias, sistemingai bendradarbiaujanti su šeima.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2021 METŲ VEIKLOS

PRIORITETAS

Mokyklos bendruomenės kompetencijų tobulinimas, siekiant veiksmingos ugdymo kokybės ir švietimo pagalbos skirtingų poreikių vaikams.

TIKSLAI:

1. Sukurti švietimo tiekėjų pagalbos tinklą mokykloje vidiniu ir išoriniu lygmenimis.

2. Gilinti pedagogų skaitmeninį raštingumą.

UŽDAVINIAI:

1. Parengti švietimo pagalbos teikimo priemonių planą;

2. Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui(si) skirtingų poreikių vaikams;

3. Skatinti virtualių ir nuotoliniam ugdymui(si) skirtų platformų naudojimą;

4. Diegti patyriminio ugdymo metodus, taikant informacines komunikacines technologijas;

 5. kaupti nuotolinio ugdymo organizavimo patirtį.