VIZIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – aukštos pedagoginės kultūros, moderni ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, plėtotę.

VAIKAS-VERTYBĖ

TĖVAI – PARTNERIAI

DARBUOTOJAI – PROFESIONALAI

MISIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – nuolat tobulėjanti ikimokyklinio ugdymo mokykla, grindžianti savo veiklą humanistinėmis vertybėmis ir demokratijos principais, užtikrinanti vaiko teisių apsaugą ir stiprinanti vaiko sveikatą, puoselėjanti visas vaiko prigimtines galias, sistemingai bendradarbiaujanti su šeima.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS

PRIORITETAS

Bendruomenės narių lyderystės gebėjimų didinimas, siekiant ugdymo paslaugų kokybės.

TIKSLAI:

1. Kurti sąlygas vaiko emocinės gerovės stiprinimui.

2. Skatinti bendruomenės lyderystę, padedančią kurti pozityvų mikroklimatą.

UŽDAVINIAI:

1. Įgyvendinti socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programas ir projektus.

2. Efektyvinti mokyklos ir šeimos bendrystę užtikrinant vaiko socialinio saugumo poreikius.

3. Stiprinti mokyklos įvaizdžio kultūrą.

4. Plėtoti bendruomenės narių iniciatyvas, skatinančias profesinį tobulėjimą.