VIZIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – aukštos pedagoginės kultūros, moderni ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, plėtotę.

VAIKAS-VERTYBĖ

TĖVAI – PARTNERIAI

DARBUOTOJAI – PROFESIONALAI

 

MISIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – nuolat tobulėjanti ikimokyklinio ugdymo mokykla, grindžianti savo veiklą humanistinėmis vertybėmis ir demokratijos principais, užtikrinanti vaiko teisių apsaugą ir stiprinanti vaiko sveikatą, puoselėjanti visas vaiko prigimtines galias, sistemingai bendradarbiaujanti su šeima.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2024 METŲ VEIKLOS

 PRIORITETAS – bendruomenės narių sveikos gyvensenos ugdymas, kuriant sveikatai palankią aplinką.

TIKSLAI: 

1. Vykdyti kryptingą Įstaigos bendruomenės pasirengimą tapti Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nare.

2. Sudaryti galimybes kiekvienam vaikui siekti asmeninės pažangos. 

UŽDAVINIAI:

1. Parengti įstaigos sveikatos stiprinimo programą.

2. Kurti sveikatą stiprinančią aplinką skirtingų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

3. Stiprinti projektinę veiklą įstaigoje, skatinant bendruomenės narius eksperimentuoti, tobulėti ir pasiekti bendrus tikslus.

4. Pritaikyti ugdomąją veiklą siekiant suderinamumo su individualiais vaiko poreikiais.