VIZIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – aukštos pedagoginės kultūros, moderni ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, plėtotę.

VAIKAS-VERTYBĖ

TĖVAI – PARTNERIAI

DARBUOTOJAI – PROFESIONALAI

MISIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – nuolat tobulėjanti ikimokyklinio ugdymo mokykla, grindžianti savo veiklą humanistinėmis vertybėmis ir demokratijos principais, užtikrinanti vaiko teisių apsaugą ir stiprinanti vaiko sveikatą, puoselėjanti visas vaiko prigimtines galias, sistemingai bendradarbiaujanti su šeima.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS

PRIORITETAS

Bendruomenės lyderystės gebėjimų, padedančių kurti motyvuojantį mikroklimatą, stiprinimas.

TIKSLAI:

1. Kurti pokyčiams ir lyderystės raiškai palankią organizacinę kultūrą.

2. Kurti saugią, sveiką, mobilią, pokyčiams palankią ugdymo(si) ir darbo aplinką.

UŽDAVINIAI:

1. Skatinti bendruomenės lyderystės iniciatyvas stiprinant savivaldą, kūrybinių ir darbo grupių veiklą.

2. Plėtoti atviro bendravimo bei bendradarbiavimo kultūrą.

3. Efektyvinti inovacijų diegimą ugdymo procese bei pedagogų bendrosioms kompetencijoms tobulinti.

4. Diegti patrauklias darbo formas ir sąlygas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.