KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BITUTĖ" TEIKIAMOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas.

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

1. Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjas.

2. Grupės formuojamos pagal higienos normose nustatytus reikalavimus kasmet iki rugsėjo 1 d. ir, esant laisvoms vietoms, papildomos per mokslo metus.

3. Bendrosios grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, atsižvelgiant į jų dienos ir ugdymo režimo fiziologinius bei amžiaus ypatumus:

3.1. lopšelio grupėse nuo 2 iki 3 metų amžiaus– ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 15 vaikų;

3.2. darželio grupėse nuo 3 iki 6 (7) metų amžiaus – ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau kaip 20 vaikų.

 

ALYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ LENGVATOS

16. Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

16.1. šeima yra daugiavaikė, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

16.2. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka;

16.3. abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose;

16.4. yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

17. Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:

17.1. šeima gauna socialinę paramą ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė apie tai pranešimą;

17.2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo;

17.3. vaikui skirtas privalomas priešmokyklinis ugdymas namuose;

171. Lengvatos už maitinimo paslaugą, nurodytos 16 ir 17 punktuose, taikomos Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų-darželių, Regos ugdymo centro, bendrojo ugdymo mokyklų vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas.

LOGOPEDO PAGALBA

Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos:

 – kalbos sutrikimo diagnostika ir korekcija;

 – ugdytinių tėvų (globėjų) prevencinis konsultavimas dėl kalbos sutrikimo pašalinimo;

 – metodinių rekomendacijų rengimas;

 – paslauga teikiama nemokamai.

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAGALBA

  Antropometrinių duomenų tyrimas ir analizė.

  Ligų ir traumų prevencija.

  Vaikų sveikatos duomenų banko kaupimas.

  Bendruomenės sanitarinis-higieninis švietimas.

  Mokytojų ir tėvų konsultavimas.

  Rekomendacijų rengimas apie vaikų sveikatos stiprinimą.

Pagalba teikiama nemokamai.