Viešosios paslaugos

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BITUTĖ" TEIKIAMOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas.

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

1. Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjas.

2. Grupės formuojamos pagal higienos normose nustatytus reikalavimus kasmet iki rugsėjo 1 d. ir, esant laisvoms vietoms, papildomos per mokslo metus.

3. Bendrosios grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, atsižvelgiant į jų dienos ir ugdymo režimo fiziologinius bei amžiaus ypatumus:

3.1. lopšelio grupėse nuo 1,5 (2) iki 3 metų amžiaus– ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 15 vaikų;

3.2. darželio grupėse nuo 3 iki 6 (7) metų amžiaus – ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau kaip 20 vaikų.

 

ALYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ LENGVATOS

16. Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

16.1. šeima yra daugiavaikė, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

16.2. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka;

16.3. abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai;

16.4. yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

17. Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:

17.1. šeima gauna socialinę paramą ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė apie tai pranešimą;

17.2. vaikas auga socialinės rizikos šeimoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo.

171. Lengvatos už maitinimo paslaugą, nurodytos 16 ir 17 punktuose, taikomos Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų-darželių, Regos ugdymo centro, bendrojo ugdymo mokyklų vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas.

 

LOGOPEDO PAGALBA

Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos:

 - kalbos sutrikimo diagnostika ir korekcija;

 - ugdytinių tėvų (globėjų) prevencinis konsultavimas dėl kalbos sutrikimo pašalinimo;

 - metodinių rekomendacijų rengimas;

 - paslauga teikiama nemokamai.

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAGALBA

  Antropometrinių duomenų tyrimas ir analizė.

  Ligų ir traumų prevencija.

  Vaikų sveikatos duomenų banko kaupimas.

  Bendruomenės sanitarinis-higieninis švietimas.

  Mokytojų ir tėvų konsultavimas.

  Rekomendacijų rengimas apie vaikų sveikatos stiprinimą.

Pagalba teikiama nemokamai.