Klaipėdos lopšelis – darželis „Bitutė“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Klaipėdos lopšelio – darželio „Bitutė“  administraciją:

tel.: (8 46) 31 47 54
el. p. bitute.info@gmail.lt

Administracija privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių  vykdymu.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ duomenų apsaugos pareigūnas: UAB „Privacy Partners“, j.a.k.: 304846919, Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius, tel.: +370 5 254 8240, el. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt

Jeigu asmuo nesutinka su Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ administracijos atsakymu, jis gali  kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p.ada@ada.lt.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ REAGAVIMO TVARKA

parsisiųsti PDF formatu

INFORMACIJOS SAUGOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu