Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“

parsisiųsti MS Word formatu

parsisiųsti MS Word formatu 1priedas

parsisiųsti MS Word formatu 2 priedas

parsisiųsti MS Word formatu 3 priedas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-1367 „Dėl ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo”

parsisiųsti MS Word formatu

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

pasisiųsti PDF formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. T2-197 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo”

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. Nr. T2-113 sprendimasKlaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-150 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo švietimo įstaigose“ pakeitimo”

parsisiųsti PDF formatu

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-657 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo  Nr. V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

parsisiųsti MS Word formatu

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-319 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ŠV1-186 “Dėl paramos gavimo ir panaudojimo švietimo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo”

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T2-99 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

parsisiųsti MS Word formatu

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo, patvirtinimo”

parsisiųsti MS Word formatu

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-998 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. T2-183 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

parsisiųsti MS Word formatu

 

Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-316 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-208 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-32 ,,Dėl įkainio už patiekalų gamybą nustatymo Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose-darželiuose ir regos ugdymo centre“ pakeitimo
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-207 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-318 ,,Dėl atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo” pakeitimo
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m, sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-30 “Dėl kainos nustatymo už teikiamas atlygintinai ikimokyklinio ugdymo paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose” pakeitimas Nr. T2-209 (2014-09-15).
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-32 “Dėl įkainio už patiekalų gamybą nustatymo Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose-darželiuose ir regos ugdymo centre” pakeitimas Nr. T2-208 (2014-09-15).