KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024-03-28 SRENDIMAS NR. T2-75 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2024–2025 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO 2024 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMAS NR. ŠV1-9 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2024 METAIS NUSTATYMO“

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMAS NR.  T2-197 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO  ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ (Suvestinė redakcija nuo 2023-12-29) 

parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMAS Nr. T2-354 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2023 M. SPALIO 19 D. POTVARKIS NR. M-642 „DĖL DIENOS POILSIO LAIKO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“

parsisiųsti PDF formatu

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BITUTĖ“ PREVENCIJOS POLITIKA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ SAVITESTAVIMO IR ĖMINIŲ PAĖMIMO LIGOS NUSTATYMO TYRIMUI ATLIKTI VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2022 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMAS NR. T2-191 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-197 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2022 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMAS NR. T2-192 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ TEIKIAMAS PAPILDOMAS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMAS NR. T2-193 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO 2022-01-24 ĮSAKYMAS Nr. ŠV1-25  „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2022 METAIS“

parsisiųsti PDF formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-300 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“

parsisiųsti MS Word formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“

parsisiųsti MS Word formatu

parsisiųsti MS Word formatu 1priedas

parsisiųsti MS Word formatu 2 priedas

parsisiųsti MS Word formatu 3 priedas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-1367 „Dėl ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo”

parsisiųsti MS Word formatu

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

pasisiųsti PDF formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. T2-197 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo”

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. Nr. T2-113 sprendimasKlaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-150 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo švietimo įstaigose“ pakeitimo”

parsisiųsti PDF formatu

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-657 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo  Nr. V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

parsisiųsti MS Word formatu

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-319 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ŠV1-186 “Dėl paramos gavimo ir panaudojimo švietimo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo”

parsisiųsti MS Word formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T2-99 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

parsisiųsti MS Word formatu

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93

parsisiųsti MS Word formatu

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-998 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

parsisiųsti MS Word formatu

 

Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-316 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-208 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-32 ,,Dėl įkainio už patiekalų gamybą nustatymo Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose-darželiuose ir regos ugdymo centre“ pakeitimo
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-207 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-318 ,,Dėl atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo” pakeitimo
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m, sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-30 “Dėl kainos nustatymo už teikiamas atlygintinai ikimokyklinio ugdymo paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose” pakeitimas Nr. T2-209 (2014-09-15).
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-32 “Dėl įkainio už patiekalų gamybą nustatymo Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose-darželiuose ir regos ugdymo centre” pakeitimas Nr. T2-208 (2014-09-15).