Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam ugdytiniui, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno ugdytinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos vaikui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam ugdytiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Įstaigos lygmeniu vadovaujamasi šiais įtraukiojo ugdymo kokybės skatinimo principais:

  1. Pagarba ugdytinių nuomonei. Atsižvelgiama į vaikų, jų tėvų ir artimųjų, organizacijų, besirūpinančių neįgaliųjų asmenų teisėmis, nuomonę, ypač priimant sprendimus.
  2. Aktyvus ugdytinių dalyvavimas. Visiems ugdytiniams sudaryta galimybė aktyviai dalyvauti įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime.
  3. Teigiamos mokytojų nuostatos. Formuojamos teigiamos mokytojų nuostatos ir požiūris į visus ugdytinius ir norą bendradarbiauti su kolegomis.
  4. Mokytojų įgūdžiai. Visi mokytojai kelia kvalifikaciją ir mokosi įgūdžių, reikalingų veiksmingam visų ugdytinių ugdymui, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius.
  5. Lyderystė mokykloje. Įstaigos vadovas, pavaduotojai teigiamai vertina darbuotojų ir ugdytinių skirtybes, skatina kolegialumą ir inovacijas.

Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų planą.

Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

 

IKIMOKYKLINES ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS SUTELKTIES STIPRINIMO GALIMYBĖS REALIZUOJANT ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ

parsisiųsti Power Point formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ PASIRENGIMO ETAPO ĮGYVENDINTI ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ PLANAS

parsisiųsti PDF formatu