VEIKLOS SRITYS

VIZIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – aukštos pedagoginės kultūros, moderni ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, plėtotę.

VAIKAS-VERTYBĖ

TĖVAI – PARTNERIAI

DARBUOTOJAI – PROFESIONALAI

MISIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – nuolat tobulėjanti ikimokyklinio ugdymo mokykla, grindžianti savo veiklą humanistinėmis vertybėmis ir demokratijos principais, užtikrinanti vaiko teisių apsaugą ir stiprinanti vaiko sveikatą, puoselėjanti visas vaiko prigimtines galias, sistemingai bendradarbiaujanti su šeima.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2017 METŲ VEIKLOS

PRIORITETAS

Individualios vaiko pažangos gerinimas, pritaikant ugdymo turinį kiekvienam vaikui, vaikų grupei ir stiprinant ugdomosios veiklos veiksmingumą.

TIKSLAI:

1. Tobulinti vaiko pasiekimų vertinimo ir ugdomosios veiklos planavimo procesą, siekiant kokybiško vaiko ugdymosi.

2.Kurti inovatyvias edukacines aplinkas, atliepiančias bendruomenės poreikius.

UŽDAVINIAI:

1. Atnaujinti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, užtikrinant ugdymosi tęstinumą ir dermę su neformaliojo ugdymo programomis.

2. Tikslingai taikyti vaikų ugdymosi pasiekimų vertinimo būdus ir formas, padedančius siekti kryptingos kiekvieno vaiko ugdymosi pažangos.

3. Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, tikslingai panaudojant  informacines komunikacines technologijas.

4. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, siekiant ugdomosios veiklos efektyvumo.