Veiklos vertinimo rezultatai

2016 METŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITA

parsisiųti PDF formatu

2015 METŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITA

parsisiųti "MS Word" formatu

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ pedagogai kiekvienais mokslo metais atlieka  vidaus auditą. Savo veikloje vadovaujasi Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557. Visi lopšelio-darželio pedagogai yra išklausę įvadinį vidaus audito atlikimo Mokykloje kursą.Įstaigoje vidaus auditas vykdomas  įstaigos tarybai pritarus ir atliekamas etapais:

  1. Pasirengimas.
  2. „Platusis“ auditas.
  3. „Giluminis“ auditas.
  4. Atsiskaitymas ir informavimas.
  5. Planavimas.

Mokyklos įsivertinimo (vidaus audito) tikslas yra išnagrinėti mokyklos darbo sritis, išskirti privalumus ir trūkumus bei parengti planus, kaip tobulinti mokyklos veiklą.

 Plačiojo vidaus  audito kiekvienas rodiklis vertintas keturių lygių skale:  4 – l.gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 –  nepatenkinamai.

2015-2016 m. m. vidaus audito rezultatai

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu T2-321 patvirtinto Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo 3 priede pateiktais veiklos rodikliais, 2015 metais lapkričio mėnesį įstaigoje vykdytas Platusis auditas. Buvo įsivertintos šios mokyklos veiklos sritys:

1. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos (toliau – IUM) kultūra.

2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis.

3. Vaiko ugdymosi pasiekimai.

4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai.

5. IUM valdymas.

Lopšelio-darželio Bitutė“ pedagogams buvo išdalinta 19 anketų, visos jos užpildytos. Gauti rezultatai parodė, kad geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:

1.1.1. Vaikų kultūra.

1.1.5. Tradicijos.

1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra.

2.3.2. Auklėtojo ir vaiko sąveika.

5.1.1. IUM  vizija, misija ir tikslai.

5.3.1. Vadovavimo principai.

5.4.1. Lėšų vadyba.

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:

2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas.

3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema.

3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais.

5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas.

2015-2016 m. m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas pagalbinis rodiklis 3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema. 

 

2014 METŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITA

parsisiųti "MS Word" formatu